[ Warning ] Be conscious or you might lose not only the money.

[ Warning ] Be conscious or you might lose not only the money.

Mình viết bài này vội hết sức, nghĩ là viết, nên sai sót nhỏ có thể xảy ra, nếu đọc phải, xin vui lòng đừng khó chịu, sẽ có sửa chữa  sau. Nhưng trước hết, mình thấy hết sức cấp thiết phải cảnh báo với mọi người về nạn thanh lý đồ giả, hết hạn, [...]